תקנון שימוש בתוכנה Face It

א. מבוא

 1. התוכנה  Face it (להלן:"התוכנה") שבבעלותה הבלעדית של חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " (להלן:"החברה"), הינה תוכנה אינטרנטית לשיווק באתר Facebook.
 2. הנך/ם מתבקש/ים ונדרש/ים לקרוא בעיון את כל תנאי השימוש בתוכנה שיפורטו להלן (להלן: "תנאי השימוש בתוכנה").
 3. השימוש בתוכנה מעיד על הסכמתך/ם לכל תנאי השימוש בתוכנה.
 4. אם אינך/ם מסכים/ים למי מתנאי השימוש בתוכנה, כולם או חלקם, הנך/ם נדרש/ים שלא להשתמש בתוכנה ו/או בשירותים המוצעים במסגרתה.
 5. תנאי השימוש בתוכנה מסדירים את היחסים בין בעלי ו/או מנהלי ו/או מפעילי התוכנה – " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " תחת המותג face tech – לבין כל אדם ו/או תאגיד ו/או גורם ו/או גוף כזה או אחר (להלן: "משתמש") שיעשה שימוש בתוכנה ו/או במידע ו/או בשירות/ים, מכל סוג שהם, הקיימים בתוכנה ו/או באתר האינטרנט שבבעלות ו/או בשליטת ו/או המופעל ו/או המנוהל על-ידי חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " משם המתחם www.facetech.co.il (להלן: "האתר"). לפיכך, משתמש העושה שימוש בתוכנה ו/או הגולש באתר, מצהיר כי קרא את כל תנאי השימוש בתוכנה והנו מודע ומסכים לכל התנאים האמורים ומסכים לפעול על פיהם.
 6. תנאי השימוש בתוכנה נתונים לשינויים מעת לעת והמשתמש נותן בזאת את הסכמתו מראש לכל שינוי כזה או אחר שייעשה בהם וכן כי כל שינוי כאמור יחול ויהא תקף בהתייחס למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או בהתייחס להתקשרות שלו מול חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " ו/או מי מטעמה בכל הקשור עם התוכנה ו/או האתר.
 7. תנאי השימוש בתוכנה מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
 8. הכותרות המפורטות במסמך תנאי השימוש בתוכנה הינן לשם הנוחות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת ו/או להשתמש בהן לצרכי פרשנות.

ב. שימוש בתוכנה

 1. השימוש בתוכנה, לרבות בשירותים המוצעים במסגרתה, הינו מגיל 18 ומעלה בלבד ועצם השימוש בתוכנה מצד המשתמש ו/או מי מטעמו מהווה אישור והצהרה מצד המשתמש כי הינו מעל גיל 18.
 2. למשתמש ניתנת רשות שימוש בלבד, ואין למכור את הרישיון ו/או להתיר לצד שלישי להשתמש בתוכנה לכל מטרה שהיא. התוכנה ועדכוניה במסגרת השירות ניתנים למשתמש כמות שהם.
 3. תמיכת התוכנה והתקנתה עשויים להיות כרוכים בצורך בחיבור ושליטה מרחוק ותעשה בפיקוח המשתמש מול מחלקת התמיכה.
 4. השימוש בתוכנה וביצועיה העשויים להשתנות במהלך העדכונים שעתידים להיעשות בה, וכן התאמתם למטרות או שימושים מסוימים, הינם באחריות המשתמש ובפיקוחו בלבד.
 5. המשתמש מצהיר כי קרא את המדיניות ותנאי השימוש של האתר Facebook, וכי הבין והסכים עימם, וכן הינו מודע לכך כי המדיניות ותנאי השימוש של האתר Facebook עשויים להשתנות מעת לעת ובאחריותו להישאר מעודכן למדיניות ותנאי השימוש העדכניים ביותר של האתר Facebook. כמו כן המשתמש מצהיר בפני חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " כי הינו מתחייב להשתמש בתוכנה Face it על פי המדיניות ותנאי השימוש שקבעה חברת  Facebook לשימוש באתרה. כמו כן, המשתמש מצהיר כי במידה וינהג באופן שאינו תואם למדיניות ותנאי השימוש של Facebook בעת שימושו בתוכנה, הינו מסיר כל טענה כלפי החברה לעניינים אלה, והוא מוותר בזאת מראש ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל סעד פיצוי ו/או שיפוי ו/או החזר מכל סוג שהוא מחברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " ו/או מי מטעמה בעניין זה.
 6. המשתמש מצהיר כי אינו יעשה שימוש בתוכנה Face it לצורך יצירת רשימות דיוור וכי לא יפעל מול גורמים שהינם צד ג' להסכם זה באופן המנוגד לחוק הספאם הנהוג במדינת ישראל. כמו כן, המשתמש מצהיר כי במידה וינהג באופן לא חוקי הינו מסיר כל טענה כלפי החברה לעניינים אלה.
 7. המשתמש מצהיר כי הינו מכיר ומקבל בהסכמה מלאה את מדיניות שירותי התמיכה אשר ניתנים על ידי החברה " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " תחת המותג Face tech ללקוחותיה, כפי שהינם מוצגים באתר. יש להדגיש כי שירותי התמיכה הניתנים הינם עבור שימוש בתוכנה בלבד, וכי לא תינתן תמיכה עבור שימוש ב – Facebook וכל שירות שאינו קשור לשימוש בתוכנה. המשתמש מצהיר כי במידה וירצה בשירות נוסף, כאשר השירות שאותו דורש מהחברה חוצה את מסגרת מדיניות שירותי התמיכה של החברה, שרות נוסף זה ישא בתשלום נוסף לעסקה זו, שאותו תתמכר החברה ותציג החברה את התשלום הנדרש בפני המשתמש לשרות נוסף זה.
 8. המשתמש מצהיר כי הינו מכיר ומודע לכך שהתוכנות אשר מתממשקות ל API של Facebook נתונות לשינויים ולמגבלות של Facebook בכל זמן נתון.  
 9. המשתמש מצהיר כי הינו מודע לכך ולוקח בחשבון שהתוכנה Face it נבנתה על בסיס המערכת ואתרה של החברה Facebook, וכן כי הינו מקבל על עצמו את האפשרות כי החברה Facebook עשוייה לבצע שינוי כזה שלא יאפשר את השימוש בתוכנה Face it על גבי המערכת שלה. במקרה זה המשתמש מצהיר כי הינו מסיר כל טענה כלפי החברה לעניינים אלה, והוא מוותר בזאת מראש ויתור מלא סופי ומוחלט על כל פיצוי ו/או שיפוי ו/או החזר מכל סוג מחברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " ו/או מי מטעמה בעבור יתרת תקופת המנוי שאותה לא יוכל לממש.
 10. " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " איננה אחראית לתפעול מחשב המשתמש ואיכותו, וכי במידה והתכונה לא עובדת במחשב המשתמש בשל עובדה זו תהה האחריות לחוסר השימוש על המשתמש.
 11. " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " איננה אחראית לבעיות בחומרה, ברשת המשתמש או במערכת ההפעלה, ואינה מבצעת בהם שינויים או תיקונים. כמו כן, אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עקב התקנת אחת התוכנות, שימוש בהן או התקנת עדכונים.  
 12. " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " אינה מתחייבת ,להתאמת גרסאות ישנות של התוכנה לרכיבי עמדת עבודה מתקדמים ואו מערכות הפעלה מתקדמות.
 13. " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ "  איננה מאשרת שום שימוש בשירותים חיצוניים כלשהם לרבות שירותי פרוקסי בעת השימוש בתוכנה Face it.  המשתמש מצהיר כי במידה ויחליט לרכוש שירותים חיצוניים כלשהם לרבות שירותי פרוקסי בעת השימוש בתוכנה Face it, הינו מסיר כל טענה כלפי החברה לעניינים אלה והוא מוותר בזאת מראש ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל סעד מכל סוג שהוא כנגד חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " ו/או מי מטעמה בעניין זה.
 14. הרשמה לתוכנות מתבצעות ברגע הרכישה דרך מייל הלקוח כפי שהזינו בתהליך ההרשמה, מתן סיסמאות וגישות לתוכנות יתבצעו עד שני ימי עסקים מרגע הרכישה למייל הלקוח.

ג. קניין רוחני

 1. חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " הינה בעלת כל הזכויות, לרבות זכות היוצרים, על התוכנה והאתר www.facetech.co.il וכן בכל מידע (למעט מידע שסופק על-ידי המשתמש) ו/או תצוגה ו/או תוכנה ו/או עיצוב גרפי ו/או icons (אייקונים) המופיעים במסגרת המותג facetech ו/או האתר, וכן הבעלים של כל סימני המסחר של המותג facetech ו/או האתר www.facetech.co.il ו/או שלה עצמה ושל כל הסודות המסחריים, שפותחו ו/או תוכננו ו/או חוברו ו/או נוצרו על ידי חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " בעצמה ו/או על ידי מי מטעמה או שהזכויות בהן הועברו לחברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " מצד שלישי. למען הסר ספק, יובהר ויודגש כי עצם השימוש בתוכנה על-ידי המשתמש לא מעניקה לו ו/או מעבירה אליו כל זכות מזכויותיה של חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " בהן כנזכר לעיל, כולן או חלקן.
 2. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או להעביר לצד ג' ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים של חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " המוצגים בתוכנה ו/או באתר ו/או בסימני המסחר של חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " ו/או לעשות בהם כל פעולה ו/או שימוש, במישרין או בעקיפין, האסור על-פי כל דין, לרבות חוק זכות יוצרים תשס"ח-2007 ו/או פקודת סימני מסחר תשל"ב-1972 ו/או חוק עוולות מסחריות תשנ"ט-1999 ו/או כל דין אחר, אלא אם חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " התירה זאת למשתמש במפורש מראש ובכתב.

ד. מדיניות פרטיות

 1. במסגרת השימוש בתוכנה, המשתמש מתחייב לעמוד במלוא דרישות הדין ככל שהן נוגעות לשמירה והגנה על פרטיותו של כל גורם שהוא ובין היתר של הנמענים השונים כהגדרתם לעיל, לרבות מלוא דרישות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ותקנותיו.
 2. חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " תהא רשאית להשתמש במידע שמסר לה המשתמש לצרכים פנימיים בלבד.
 3. חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " מתחייבת לא להעביר לכל גורם שלישי ולא להשתמש בעצמה, ברשימת המשתמשים ובמידע שיועלה על-ידי המשתמש באמצעות המערכת, מבלי לקבל את הסכמתו של המשתמש.
 4. חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " אינה חולקת מידע אישי ומזהה על המשתמש עם אף גורם שלישי ללא הסכמתו של המשתמש. עם זאת, חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " עשויה לחלוק מידע מתומצת על המשתמש, שאינו מזהה, עם מפרסמים, שותפים עסקיים, מממנים וגופים אחרים. חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " תחלוק מידע אישי ספציפי על משתמש אם נדרשה לעשות זאת במטרה להיענות לכל הליך חוקי בר-תוקף כגון צו חיפוש, זימון לבית משפט / בית דין, חוק או צו בית משפט / בית דין / כל ערכאה שיפוטית כזאת או אחרת.
 5. מבלי לפגוע באמור לעיל, חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " תהא רשאית לכלול את המשתמש ברשימת הלקוחות שלה הפתוחה לקהל הרחב ואשר עשויה להיות מוצגת בפרסומים שונים של חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " ו/או מטעמה לרבות אך לא רק במסגרת האתר ו/או במסגרת כל פרסום מטעמה, תוך אזכור שמו בצירוף סימן המסחר של המשתמש, והמשתמש נותן בזאת מראש את הסכמתו המלאה לכך.
 6. המשתמש מסכים ומאשר בזאת כי חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " ו/או מי מטעמה רשאים להיכנס בכל עת לאזורו האישי של המשתמש בתוכנה, בין היתר (אך לא רק) כדי לבצע בדיקות טכניות ו/או לסייע ללקוח בכל שאלה ו/או תקלה במערכת ו/או בתפעולה.
 7. חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " נוקטת באמצעי זהירות מקובלים העומדים לרשותה על מנת לשמור, ככל האפשר, על פרטיו האישיים של המשתמש. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו, לרבות אם פרטיו אלה יאבדו ו/או יגיעו לכל גורם ו/או יעשה בו שימוש מכל סוג שהוא שלא בהרשאה.
 8. חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " רשאית להחליט לשנות את מדיניות הפרטיות שלה מעת לעת והמשתמש נותן בזאת את הסכמתו מראש לכל שינוי כזה או אחר שייעשה בה וכן כי כל שינוי כאמור יחול ויהא תקף בהתייחס למשתמש.

ה. הזמנת שירותים

 1. הזמנת השירותים על-ידי המשתמש מחברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " תתבצע באמצעות המחאה ו/או כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל על שם המשתמש על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי בישראל.
 2. אספקת השירותים תתבצע על-פי הוראות תנאי השימוש בתוכנה.
 3. השירותים יסופקו למשתמש על-ידי חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " בתמורה לתשלום מלא מראש ובטרם השימוש בפועל עבור תקופת מנוי שהוזמנה על-ידי המשתמש. בגין כל שימוש חורג מחבילת השימוש שהוזמנה, יידרש המשתמש לשלם לחברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " תשלום נוסף. אפשרויות תשלום אחרות ותקופות תשלום אחרות יהיו נתונות לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 4. כל עיכוב ו/או איחור בתשלום מצד המשתמש מעבר ל-7 ימים מן המועד שנקבע לכך בהתאם לחוק הגנת הצרכן, ו/או אי עמידה במי מהוראות תנאי השימוש בתוכנה, יגרור חסימה מידית של חשבון המשתמש בתוכנה וסגירת החשבון לאלתר, מבלי לבטל את חובתו של המשתמש לשלם לחברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " את מלוא התשלום בגין כל תקופת המנוי ומבלי שהמשתמש יהא זכאי לכל החזר כספי שהוא מחברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ ".
 5. עלות התוכנה הינה כמפורט במסך הרכישה באתר www.facetech.co.il.
 6. בכדי להזמין את התוכנה, על המשתמש למסור לחברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " את הפרטים המזהים שלהלן:
  • שם מלא של המשתמש;
  • מספר תעודת זהות / ח.פ. / ח.צ. / עמותה וכיוצא באלה של המשתמש;
  • כתובת דואר אלקטרוני עדכנית של המשתמש;
  • מספרי טלפון (נייח ונייד) בהם המשתמש זמין;
  • פרטי כרטיס האשראי שברשות המשתמש (באם יסדיר את התשלום בכרטיס אשראי).
 7. באם לא יימסרו כל הפרטים לעיל במלואם, לא ניתן יהיה להזמין את התוכנה.
 8. המשתמש מצהיר כי הפרטים שימסור לחברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " הינם מדויקים, מהימנים ונכונים, וכן כי ידוע לו כי מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית על-פי חוק.
 9. נכונות ועדכניות הפרטים שהמשתמש מספק הם באחריותו הבלעדית וכל שינוי של כתובת דוא"ל, מספר טלפון או כל אמצעי התקשרות אחר מולו, מחייב את הלקוח בשינויו באזורו האישי. חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " לא תישא בכל אחריות שנובעת מיצירת קשר עם אדם שאיננו הלקוח, כל עוד היא הסתמכה על הפרטים שמופיעים במערכת face tech כפרטי הלקוח וכאמצעי ההתקשרות איתו.
 10. חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " רשאית לבטל את הזמנת התוכנה באם יתברר כי המשתמש מסר לה פרטים מזהים כוזבים ו/או לא מלאים, מבלי לבטל את חובתו של המשתמש לשלם לחברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " את מלוא התשלום בגין כל תקופת המנוי.
 11. חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " נוקטת באמצעי זהירות מקובלים העומדים לרשותה על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות פרטי התשלום המועבר על-ידי המשתמש. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו, לרבות אם מידע זה יאבד ו/או יגיע לכל גורם ו/או יעשה בו שימוש מכל סוג שהוא שלא בהרשאה.
 12. במידה שהמשתמש יבחר לשלם בגין הזמנת השירותים באמצעות כרטיס אשראי, אישור על הזמנת השירותים יתקבל רק לאחר סיומה של בדיקת פרטי כרטיס האשראי שנמסרו על-ידי המשתמש ולאחר קבלת אישור חברת האשראי לביצוע ההזמנה. היה וחברת האשראי לא תאשר את הזמנת התוכנה על-ידי המשתמש, לא יתקבל אישור על הזמנת אותם שירותים וחברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " תראה את ההזמנה כמבוטלת.
 13. במידה שהמשתמש יבחר לשלם בגין הזמנת השירותים באמצעות המחאה, אישור על הזמנת השירותים יתקבל רק לאחר הפקדת ההמחאה ופירעונה בפועל. היה וההמחאה לא תאושר לפירעון במועד שנקבע לכך, לא יתקבל אישור על הזמנת התוכנה וחברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " תראה את ההזמנה כמבוטלת.
 14. חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " עשויה מעת לעת לצאת במבצע/ים הנוגע/ים למתן התוכנה. חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " רשאית לשנות מבצעים אלה ו/או לדחותם ו/או לבטלם, בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי שלה. למען הסר ספק, המשתמש יחויב בתשלום עבור הזמנת התוכנה מחברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " בהתאם למחיר שיופיע באישור הזמנת התוכנה.
 15. ניתן לבטל את הזמנת התוכנה תוך 14 ימי עסקים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת אישור ההזמנה, לפי המאוחר מביניהם.
 16. ביטול ההזמנה יעשה באמצעות יצירת קשר טלפוני לנציג שירות הלקוחות של החברה מצד המשתמש. תאריך הביטול ייחשב לפי יום קבלת הודעת הביטול בפועל על ידי נציג התמיכה.
 17. ביטל המשתמש את הזמנת התוכנה תוך המועד הניתן לביטול ההזמנה, וחברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " החלה במתן השימוש בתוכנה למשתמש, ישלם  המשתמש לחברת  " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " את התמורה היחסית בעבור השימוש שעשה בתוכנה.
 18. כמו-כן, באם המשתמש יבטל את הזמנת התוכנה תוך המועד הניתן לביטול ההזמנה, חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " תגבה מהמשתמש דמי ביטול בשיעור של 5% (חמישה אחוזים) ממחיר התוכנה שהוזמנה על ידו או 100 (מאה) שקלים חדשים, לפי הנמוך ביניהם.
 19. נוסף על כן, היה והזמנת התוכנה בוצעה באמצעות עסקת אשראי, הרי שבכפוף להוכחת חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " כי חברת האשראי או גוף אחר שעמו התקשרה חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " לביצוע סליקת אותו כרטיס אשראי גבה ממנה תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאית חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " ו/או מי מטעמה לחייב את המשתמש גם בתשלום האמור שנגבה ממנה כנזכר לעיל.
 20. אופן החזרת כספים ללקוח תתבצע באמצעי שתבחר החברה כולל המחאה, העברה לחשבון הבנק או ביטול עסקת אשראי.
 21. למען הסר ספק, התשלום מצד המשתמש בגין הזמנת התוכנה מחברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ ", ייגבה בין אם המשתמש בחר לעשות שימוש בתוכנה ובין אם לאו.
 22. חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל הזמנה על-פי שיקול דעתה הבלעדית

 

ו. הגבלת אחריותם של חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " ו/או מי מטעמה

 1. חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים על כל המידע ו/או הנתונים ו/או התכנים ו/או רשימת הנמענים שקשורים בהפעלת התוכנה על-ידי המשתמש. האחריות הבלעדית הנובעת מהעלאה ו/או שימוש במידע ו/או בנתונים ו/או בתכנים מסוג זה ו/או מכל סוג אחר ו/או ברשימת הנמענים ו/או הנובעת משליחתם אל הנמענים השונים מוטלת על המשתמש עצמו בלבד על כל המשתמע מכך וחברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " ו/או מי מטעמה לא יישאו בשל כך בכל אחריות מכל סוג שהיא.
 2. למשתמש שהעביר מידע ו/או נתונים ו/או תכנים ו/או רשימת נמענים באמצעות התוכנה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " ו/או מי מטעמה בעניין אותו מידע ו/או נתונים ו/או תכנים ו/או רשימת נמענים כאמור, והוא מוותר בזאת מראש ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל סעד מכל סוג שהוא כנגד חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " ו/או מי מטעמה בעניין זה.
 3. התוכנה לא מייצרת מידע ו/או תכנים בעצמה. המידע ו/או התכנים מועלים לרשת באמצעות התוכנה על-ידי המשתמש, ונעשה בהם שימוש כפי שהוא (AS IS), ללא התערבות מצד חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ ". גם אם המשתמש ביקש סיוע בעיצוב המסר או בהעלאת התכנים מהתמיכה של " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " החברה לא תישא באחריות לגבי תכנים אלה. לפיכך, אין לראות בחברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " ו/או במי מטעמה כמסייעים להפצת מידע שהפצתו או הצגתו עלולים להתפרש, במפורש או במשמע, כהפרה של האמור בכל דין.
 4. משלוח מסרי דואר אלקטרוני ו/או הודעות טקסט ו/או עלונים ו/או קישוריות לדף נחיתה של המשתמש, באמצעות התוכנה, אינם ולא יהוו המלצה ו/או חוות דעת ו/או הבעת דעה ו/או עידוד מצד חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " לרכוש את המוצר/ים ו/או לעשות שימוש בשירות/ים ו/או במידע המוצג במסגרת אותו דף נחיתה.
 5. המשתמש לבדו אחראי לגיבוי כל המידע ו/או הנתונים ו/או התכנים ו/או רשימת הנמענים שיסופקו באמצעות התוכנה ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה כזאת או אחרת כלפי חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " ו/או מי מטעמה בעניין זה והוא מוותר בזאת מראש ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל סעד מכל סוג שהוא כנגד חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " ו/או מי מטעמה בעניין זה.
 6. חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל פעולה מכל סוג שהיא שתוליד קשר בין המשתמש לבין צד שלישי כזה או אחר כתוצאה משימוש בתוכנה על-ידי המשתמש.
 7. חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " ו/או מי מטעמה אינם אחראים להתקשרות שתיווצר בין משתמש לבין צד שלישי כזה או אחר כמפורט לעיל כתוצאה משימוש בתוכנה על-ידי המשתמש, ולא יהיו אחראים לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או השירותים שניתנים ו/או מוצעים על-ידי המשתמש לאותו צד שלישי.
 8. חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " ו/או מי מטעמה לא יהוו צד לעסקה שעשויה להירקם בין המשתמש לבין כל צד שלישי כתוצאה משימוש בתוכנה על-ידי המשתמש (בין אם תתקיים ובין אם לאו), ולא יישאו בכל אחריות לתוצאות העשויות להיגרם בשל עסקאות מסוג זה ו/או אחרות.
 9. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו באחריות, במישרין או בעקיפין, לכל נזק מכל סוג שהוא, לרבות ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם כביכול למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או כתוצאה מכל שימוש שעשה המשתמש בתוכנה.
 10. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי התוכנה  הינה תוכנה ממוחשבת אשר ייתכן כי יבוצעו על ידה שגיאות טכניות ו/או יתקיימו בה תקלות טכניות כאלה ואחרות, שיהיו בהן כדי לשבש את השירותים הנעשים באמצעותה, לרבות אך לא רק איבוד נתונים ו/או עיכובים במשלוח ו/או אי מסירה ו/או מסירה לכתובת נמען שאינה נכונה. כמו-כן, חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " אינה מתחייבת כי לא תהיה כל תקלה ו/או ליקוי ו/או כשלים בפעולת התוכנה ו/או האתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או ברשת הסלולארית ו/או אצל המפעילים של רשת האינטרנט ו/או אצל המפעילים הסלולאריים ו/או בכל מדיה אחרת אשר בה ו/או באמצעותה מוצגת התוכנה ו/או האתר ו/או יישומיהם. המשתמש מאשר ומצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " ו/או מי מטעמה במקרה של שגיאות ו/או תקלות ו/או ליקויים ו/או כשלים טכניים של התוכנה ו/או האתר כמפורט לעיל והוא מוותר בזאת מראש ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל סעד מכל סוג שהוא כנגד חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " ו/או מי מטעמה בעניין זה.
 11. המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " ו/או מי מטעמה על מלוא הוצאותיה ונזקיה מכל סוג שהם שייגרמו להם בשל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתופנה כנגד מי מהם מכל גורם שהוא הנוגעות ו/או הקשורות עם מתן השירותים למשתמש במסגרת התוכנה ו/או השימוש שעשה המשתמש בתוכנה, לרבות אך לא רק ממי שלטענתו הוא בעל הזכויות בתוכן שהועלה על-ידי המשתמש באמצעות התוכנה ו/או בעל הרשאה ו/או זיכיון לעשות בתוכן שימוש ייחודי ו/או בלעדי ו/או ממי שלטענתו נשלח אליו על-ידי המשתמש באמצעות התוכנה תוכן מזיק ו/או מפר ו/או הנוגד את הדין ו/או ממי שלטענתו לא נתן הרשאתו למשלוח תכנים אליו מטעם המשתמש.
 12. כמו-כן, המשתמש מתחייב להצטרף לכל הליך משפטי ו/או מעין משפטי שיינקט (אם יינקט) כנגד חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " ו/או מי מטעמה בגין השימוש שעשה המשתמש בשירותים במסגרת התוכנה ו/או השימוש שעשה המשתמש בתוכנה ולשאת לבדו במלוא האחריות המשפטית הנובעת מכך ובמלוא ההוצאות והנזקים מכל סוג שהם שייגרמו לחברת        " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " ו/או למי מטעמה בשל כך.
 13. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, הפרה מצד המשתמש ו/או מי מטעמו של תנאי מתנאי השימוש בתוכנה יזכה את חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " ו/או מי מטעמה, בנוסף לסעדים המגיעים להם מהמשתמש ו/או ממי מטעמו על-פי כל דין, אף לשיפוי ולפיצוי מלאים ומידיים על כל הנזקים וההוצאות שייגרמו להם עקב ההפרה.
 14. חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " אינה אחראית באופן כלשהוא, עקיף או ישיר לתוצאות השימוש בתוכנותיה, להפסד הכנסה אובדן רווח או כל נזק אחר הנובע מכך. המשתמש מוותר על כל טענה כלפי החברה לעניינים אלה.

ז. כללי

 1. חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " רשאית בכל עת לשנות את צורתם ו/או מבנם של התוכנה ו/או האתר על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך להודיע על כך מראש למשתמש ו/או לכל גורם אחר. במידה ושינויים מעין אלה יתבצעו בתוכנה ו/או באתר, למשתמש ו/או לכל גורם אחר לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " ו/או מי מטעמה בעניין זה והם מוותרים בזאת מראש ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל סעד מכל סוג שהוא כנגד חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " ו/או מי מטעמה בעניין זה.
 2. חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " תשבית את התוכנה מעת לעת, לצורכי תחזוקתה. במקרים מעין אלה, עשויה התוכנה להיות מושבתת עד 72 שעות, כך שלא ניתן יהיה לעשות שימוש בתוכנה. למען הסר ספק, בעת השבתת התוכנה לא ניתן לעשות שימוש בשירותים ו/או להירשם לתוכנה.
 3. במקרים של השבתת התוכנה בשל כוח עליון, קרי במקרים אשר אינם תלויים בחברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ ", תפעל חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " כמיטב יכולתה לשם השבת פעילות התוכנה בהקדם האפשרי.
 4. תנאי השימוש בתוכנה מבטאים וממצים את כל ההבנות שהתגבשו בין חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " לבין המשתמש וכל הסדרים ו/או מצגים ו/או הבנות שהיו בטרם אישורו של המשתמש את תנאי השימוש בתוכנה, ככל שלא קיבלו ביטוי מפורש בתנאי השימוש בתוכנה, מבוטלים בזאת ולא יהיו להם כל תוקף.
 5. בעלי החשבון בתוכנה הוא האדם או התאגיד שרכש מ" גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " את התוכנה. אין לאפשר שימוש בתוכנה לגורם אחר.
 6. ויתר מי מהצדדים על כל זכות הנתונה לו על-פי תנאי השימוש במערכת, לא יהווה הוויתור תקדים לגבי מקרה זהה אחר ואותו צד לא יהיה מנוע מלחזור ולממש בכל עת זכות שוויתר עליה כאמור.
 7. על השימוש בתוכנה וכל הקשור אליה ו/או הגלישה באתר ו/או כל הקשור אליו ו/או על היחסים שבין המשתמש לבין חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " ו/או מי מטעמה, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ובית המשפט המוסמך לדון בסכסוך משפטי שנתגלע בכל עניין שבין המשתמש לבין חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " ו/או מי מטעמה הינו בית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב-יפו בלבד.
 8. לא יהיה כל תוקף לשינוי, תיקון, ביטול, ארכה, תוספת, ויתור, דחייה, הקלה או שחרור מתנאי השימוש בתוכנה, כולם או חלקם, אלא אם יעשה במפורש ובכתב החתום הן על-ידי חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " והן על-ידי המשתמש.
 9. חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " רשאית להסב את זכויותיה וחובותיה בתוכנה ו/או באתר, כולן או חלקן, לכל גורם שהוא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 10. חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " רשאית להסב את זכויותיה וחובותיה על-פי התקשרותה עם המשתמש, כולן או חלקן, לכל גורם שהוא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 11. חברת " גולד אנד בן טכנולוגיות בע"מ " רשאית לדחות קבלת משתמשים מבלי לספק הסבר.
 12. המשתמש מצהיר כי קרא בעיון את תנאי השימוש בתוכנה, הבין את תוכנם והוא מסכים מרצונו המלא למלוא תנאי השימוש בתוכנה ומתחייב למלא אחר כל ההתחייבויות שנטל על עצמו כמפורט לעיל.

לוגו חדש